ΑΔΕΙΕΣ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ

Η Άδεια Μικρής Κλίμακας είναι μια μορφή οικοδομικής άδειας που αφορά πιο μικρές εργασίες από την οικοδομική άδεια δόμησης ενώ ακόμα , είναι πιο γρήγορη και πιο οικονομική. Βασική προϋπόθεση για την έκδοση άδειας μικρής κλίμακας είναι η πολεοδομική νομιμότητα του ακινήτου.

Το επίσημο της όνομα είναι Έγκριση Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας (ΕΕΔΜΚ).

Η Tselika Group αναλαμβάνει το σύνολο των εργασιών για την έκδοση άδειας μικρής κλίμακας, σε πλαίσιο διαρκούς αμφίπλευρης ενημέρωσης και πάντα με τη συμφωνία του ιδιοκτήτη.

«Εργασίες για τις οποίες απαιτείται Έγκριση Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας (ΕΕΔΜΚ)»
ΠΟΤΕ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

Οι περιπτώσεις οικοδομικών εργασιών που απαιτούν έκδοση Έγκρισης Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας είναι οι εξής:

  Δοκιμαστικές τομές στο έδαφος και εκσκαφές ύστερα από έγγραφο της αρχαιολογικής υπηρεσίας.

  Τοποθέτηση προκατασκευασμένων κατοικιών, όπου από ειδικά προγράμματα προβλέπεται η κάλυψη στεγαστικών αναγκών μειονεκτικών και ειδικών ομάδων πληθυσμού ή προβλέπεται για αυτοστέγαση παλιννοστούντων.

  Αντλητικές εγκαταστάσεις και κτίσματα με τις απολύτως απαραίτητες διαστάσεις για τη στέγασή τους.

  Κατασκευή υπόγειων εγκαταστάσεων νεκροταφείων.

  Εγκατάσταση προσωρινών κατασκευών που αποτελούνται εξ ολοκλήρου από ξηρή δόμηση και εγκαθίστανται σε ελαφρά βάση ή με σημειακή θεμελίωση επί του εδάφους, τοποθετούνται και απομακρύνονται σε λυόμενα μέρη, δεν απαιτούν εκτεταμένη υποδομή ώστε να αλλοιώνεται σοβαρά το φυσικό έδαφος και δεν απαιτούν μόνιμη εγκατάσταση συλλογής αποβλήτων. Τοποθετούνται, δε, για συγκεκριμένο σκοπό και διάρκεια σε οικοδομήσιμο ή μη χώρο και συνοδεύονται από πιστοποιητικό στατικής επάρκειας.

  Κατασκευή ανελκυστήρα που απαιτείται για τη μετακίνηση των ατόμων με αναπηρία ή εμποδιζόμενων ατόμων σε υφιστάμενα κτίρια.

  Κοπή δένδρων.

  Υπόγειοι σταθμοί διανομής ή μέτρησης και ρύθμισης φυσικού αερίου.

  Τοποθέτηση ικριωμάτων («σκαλωσιές»).

  Τοποθέτηση εργοταξιακών οικίσκων.

  Εκσκαφές καναλιών οδεύσεως.

  Εργασίες εξωτερικών χρωματισμών ή αντικατάσταση κιγκλιδωμάτων ή επισκευή επιχρισμάτων ή επισκευή όψεων με χρήση ικριωμάτων.

  Επένδυση όψεων και αντικατάσταση υαλοπετασμάτων με χρήση ικριωμάτων.

  Κατασκευή πέργκολας.

  Κατασκευή ασκεπούς δεξαμενής νερού ή πισίνας, μέγιστης επιφάνειας πενήντα (50) τ.μ., υπό την προϋπόθεση ότι δεν απαιτείται τοιχίο από οπλισμένο σκυρόδεμα, ότι το ύψος των κατασκευών σε κανένα σημείο δεν υπερβαίνει το ένα (1,00) μέτρο από την στάθμη εδάφους, δεν απαιτούνται εκσκαφές ή επιχώσεις του φυσικού εδάφους μεγαλύτερες από ενάμισι (1,50) μέτρο και τηρείται η υποχρεωτική από τις κείμενες διατάξεις φύτευση του ακάλυπτου του οικοπέδου.

  Αγωγοί αερισμού και λοιπές εγκαταστάσεις.

  Εσωτερικές διαρρυθμίσεις χώρων.

  Αλλαγή χρήσης κτιρίων ή μεμονωμένων οριζόντιων ιδιοκτησιών στην περίπτωση που δε μεταβάλλονται προς το δυσμενέστερο τα στοιχεία του εγκεκριμένου Διαγράμματος Κάλυψης της Οικοδομικής Άδειας του κτιρίου, η εγκεκριμένη Στατική Μελέτη του κτιρίου και οι Ηλεκτρομηχανολογικές και Υδραυλικές Μελέτες των κεντρικών εγκαταστάσεων (αγωγών) του κτιρίου.

  Κατασκευή φυτεμένων δωμάτων και φυτεμένων επιφανειών.

  Τοποθέτηση εξωτερικής θερμομόνωσης ή παθητικών ηλιακών συστημάτων στις εξωτερικές όψεις, καθώς και εργασίες τοποθέτησης εξωτερικής θερμομόνωσης ή θερμομόνωση στεγών στο πλαίσιο του προγράμματος «Εξοικονομώ – Αυτονομώ».

  Συντήρηση και επισκευή στέγης με χρήση ικριωμάτων, ή πλήρης ανακατασκευή της.

  Απλή περιτοίχιση αγροτεμαχίου εκτός σχεδίου με ύψος έως ένα (1,00) μέτρου ή περίφραξη από ελαφρύ υλικό.

  Περίφραξη με πρόχειρη κατασκευή, όπως συρματόπλεγμα, σε οικόπεδα μη ρυμοτομούμενα σε εντός σχεδίου περιοχές.

  Κατασκευή μίας και μόνο λιθόκτιστης αποθήκης ανά καλλιεργούμενο αγρόκτημα με επιφάνεια μέχρι δεκαπέντε (15) τετραγωνικά μέτρα και συνολικό ύψος με τη στέγη έως και τρία (3,00) μέτρα.

  Κατασκευή εστιών και φούρνων με τις καπνοδόχους τους, για την εξυπηρέτηση επαγγελματικής χρήσης, καθώς και τζακιών με τις καπνοδόχους τους.

  Λειτουργική συνένωση ανεξάρτητων λειτουργικών χώρων σε έναν ενιαίο.

  Τοποθέτηση κεραιών (πλην κεραιών λήψης ραδιοτηλεοπτικού σήματος και κεραιών ραδιοεπικοινωνίας και κινητής τηλεφωνίας).

  Εγκατάσταση αυτόνομου συστήματος θέρμανσης.

  Στέγαστρα και προστεγάσματα.

  Επεμβάσεις στις όψεις κτιρίων για την τροποποίηση ή τη διάνοιξη νέων ανοιγμάτων όταν οι νέες διαστάσεις τους διαφοροποιούνται από τις διαστάσεις των υφιστάμενων.

  Πρόχειρες ξύλινες κατασκευές βοηθητικής χρήσης έως 8 τ.μ. και μέγιστου ύψους 2,50 μ στον ακάλυπτο χώρο.

  Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων.

  Εγκατάσταση ανεμογεννητριών.

  Διαχωρισμός οριζόντιας ιδιοκτησίας σε 2 ή περισσότερες.

  Εγκαταστάσεις κατασκευών αντιθορυβικής προστασίας (ηχοπετάσματα) σε δώματα ή ακάλυπτους χώρους ειδικών κτιρίων, με σκοπό την απόσβεση θορύβου κλιματιστικών μηχανημάτων.

  Τοποθέτηση προκατασκευασμένων αιθουσών νηπιαγωγείων για την εφαρμογή της δίχρονης προσχολικής υποχρεωτικής εκπαίδευση, εκτός παραδοσιακών οικισμών. Η τοποθέτηση των παραπάνω αιθουσών ισχύει για τέσσερα (4) έτη από τη διοικητική παραλαβή της αίθουσας προς χρήση από τον οικείο Δήμο με δυνατότητα παράτασης για δύο (2) ακόμη έτη.

  Κατασκευές εντός οικοπέδου-αγροτεμαχίου για τη δημιουργία χώρων εισόδου στα οικόπεδα-αγροτεμάχια.

  Εγκατάσταση Μικρών και μεγάλων Πράσινων Σημείων όπως αναφέρονται στο άρθρο 44 Α του ν. 4042/2012, συμπεριλαμβανομένης της κατασκευής υποστηρικτικών κτισμάτων τους, καθώς και άλλων τυχόν απαιτούμενων εργασιών.

Σύμφωνα με το ΦΕΚ

ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ  

Εργασίες για τις οποίες δεν απαιτείται Οικοδομική Άδεια ή Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίμακας 

  1. Δεν απαιτείται οικοδομική άδεια ούτε έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας για τις εξής εργασίες, με την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων που αφορούν την περιοχή ή το κτίριο:

  εργασίες εσωτερικών χρωματισμών, μικρών επισκευών θυρών και παραθύρων ή μεμονωμένων επισκευών για λόγους χρήσης και υγιεινής, επισκευής ή αντικατάστασης δαπέδων.

  μικρής έκτασης εσωτερικές επισκευές ή διασκευές που δεν μεταβάλλουν τη φέρουσα κατασκευή του κτιρίου, καθώς και κατασκευές που απαιτούνται για τη μετακίνηση ή την κάθε μορφής εξυπηρέτηση των ατόμων με αναπηρία ή εμποδιζόμενων ατόμων. Δεν συμπεριλαμβάνεται η κατασκευή ανελκυστήρα της παρ. 2 του άρθρου 27 του ν. 4067/2012 (Α΄ 79).

  εξωτερικοί χρωματισμοί ή αντικατάσταση κιγκλιδωμάτων ή επισκευή επιχρισμάτων ή επισκευή όψεων χωρίς χρήση ικριωμάτων.

  συντήρηση, επισκευή, διασκευή ή και τμηματική αντικατάσταση εγκαταστάσεων και αγωγών κτιρίων.

  αντικατάσταση εσωτερικών ή εξωτερικών κουφωμάτων και υαλοπινάκων στο ίδιο άνοιγμα.

  συντήρηση και επισκευή στεγών ή δωμάτων χωρίς χρήση ικριωμάτων.

 μικρές διαμορφώσεις του εδάφους μέχρι συν/πλην 0,80 μ. από το φυσικό έδαφος.

  τοποθέτηση κλιματιστικών και επιτοίχιων λεβήτων αερίου για θέρμανση και παραγωγή ζεστού νερού χρήσης σε υφιστάμενα κτίρια, σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 16 του ν. 4067/2012, εγκατάσταση συστοιχίας επιτοίχιων λεβήτων αερίου για θέρμανση ή παραγωγή ζεστού νερού χρήσης σε ισόγειους υπαίθριους χώρους κατοικιών, εγκατάσταση συστημάτων τροφοδοσίας, ρύθμισης και μέτρησης φυσικού αερίου, όπως ρυθμιστές, μετρητές και παροχετευτικοί αγωγοί, εγκατάσταση συστημάτων Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Αποδοτικότητας (Σ.Η.Θ.Υ.Α.), υπέργειων σταθμών διανομής ή μέτρησης και ρύθμισης φυσικού αερίου, σύμφωνα με το άρθρο 17 του ν. 4067/2012.

  τοποθέτηση ηλιακών θερμοσιφώνων, σύμφωνα με τις παρ. 2β και 2γ του άρθρου 19 του ν. 4067/2012.

  εργασίες τοποθέτησης παθητικών ηλιακών συστημάτων ή αντικατάστασης εξωτερικών κουφωμάτων ή τοποθέτησης ή αντικατάστασης καμινάδων στις εξωτερικές όψεις υφιστάμενων κτιρίων, χωρίς χρήση ικριωμάτων, στο πλαίσιο του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατοίκον», καθώς και εργασίες τοποθέτησης παθητικών ηλιακών συστημάτων ή αντικατάστασης εξωτερικών κουφωμάτων ή τοποθέτησης ή αντικατάστασης καμινάδων στις εξωτερικές όψεις υφιστάμενων κτιρίων χωρίς χρήση ικριωμάτων.

  τοποθέτηση ή εγκατάσταση εξοπλισμού σε κτίρια, όπως ντουλάπες και γλάστρες, αλλαγή, τοποθέτηση ή και αφαίρεση διαχωριστικών στοιχείων εξωστών, καθώς και τοποθέτηση μικρής έκτασης μόνιμων διακοσμητικών και χρηστικών στοιχείων, όπως αγάλματα, σιντριβάνια, εικονοστάσια, πάγκοι και τραπέζια, ή πρόχειρων καταλυμάτων ζώων επιφάνειας έως τρία (3) τ.μ. σε ακαλύπτους χώρους οικοπέδων και γηπέδων.

  κατασκευή εστιών, φούρνων και τζακιών με τις καπνοδόχους τους σε ακάλυπτους χώρους οικοπέδων ή γηπέδων, με την προϋπόθεση ότι υπάρχει κτίριο με χρήση κατοικίας, καθώς και σε κτίριο που διαθέτει οικοδομική άδεια ή υφίσταται νόμιμα, εφόσον δε θίγονται τα φέροντα στοιχεία του κτιρίου με χρήση κατοικίας, και με την προϋπόθεση ότι αποτελούν ανεξάρτητες, μεμονωμένες κατοικίες με αυτοτελή φέροντα οργανισμό.

  κατασκευή πέργκολας με ή χωρίς προσωρινά σκίαστρα επιφανείας έως πενήντα (50) τ.μ., σε ακάλυπτους χώρους, προκήπια και βεράντες ισογείων, εφόσον δεν απαγορεύεται από ειδικές διατάξεις που ισχύουν στην περιοχή.

  κατασκευές, όπως σκάλες, κεκλιμένα επίπεδα (ράμπες), αντηρίδες και πεζούλια σε ακαλύπτους χώρους οικοπέδων και γηπέδων.

  τοποθέτηση προσωρινών σκιάστρων, περσίδων, προστεγασμάτων και τεντών.

  διάστρωση δαπέδου ακάλυπτου χώρου, με την προϋπόθεση ότι αυτή δεν υπερβαίνει το 1/3 του ακάλυπτου χώρου.

  διαμόρφωση εδάφους έως 0,80 μ. από το φυσικό έδαφος για λόγους βελτίωσης του φυσικού του ανάγλυφου, με χρήση φυσικών ασύνδετων υλικών, όπως χώμα και λιθοδομή χωρίς κονίαμα, χωρίς αλλοίωση της γενικής φυσικής γεωμορφολογίας του, της φυσικής κλίσης απορροής των ομβρίων υδάτων και των σταθμών αφετηρίας μέτρησης των υψομέτρων.

  κατασκευές εντός οικοπέδου-γηπέδου για τη δημιουργία χώρων εισόδου στα οικόπεδα και γήπεδα, ύψους έως δυόμισι (2,50) μ., πλάτους έως δυόμισι (2,50) μ. βάθους έως ένα (1.00) μ.

  κατασκευές για την τοποθέτηση μετρητών ηλεκτρικού ρεύματος στα όρια των οικοπέδων γηπέδων ή εντός ακάλυπτων χώρων αυτών, σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές.

  φωτοβολταϊκά συστήματα πάνω σε κτίρια και για ισχύ συστημάτων έως και 100kW.

  κατασκευές υπόγειων βάσεων από οπλισμένο σκυρόδεμα για την έδραση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού κάθε είδους, η εγκατάσταση επ’ αυτών του αντίστοιχου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, καθώς και οι κατασκευές των συνοδών έργων εντός κάθε τύπου και κατηγορίας υπαίθριων Υποσταθμών του Συστήματος Μεταφοράς και του Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας, υφισταμένων ή νέων, που σε κανένα σημείο δεν υπερβαίνουν τα 0,50 μ. από την τελικά διαμορφωμένη στάθμη εδάφους και για τις οποίες διατίθεται στατική μελέτη εγκεκριμένη από τον φορέα υλοποίησης.

  κατασκευές για την εγκατάσταση υποδομής και τοποθέτηση συσκευών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, χωρίς να απαιτείται η εγκατάσταση νέου μετασχηματιστή (Μ/Σ) ΜΤ/ΧΤ στην εσωτερική ηλεκτρική εγκατάσταση.

Πριν την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών, συντάσσεται υποχρεωτικά ηλεκτρονική βεβαίωση αρμόδιου μηχανικού, που εκδίδεται από πληροφοριακό σύστημα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.), ότι στην περιοχή του ακινήτου για τις παραπάνω εργασίες δεν απαιτείται έγκριση από κάποιον φορέα. Σε περίπτωση που απαιτούνται εγκρίσεις από άλλους φορείς ή συλλογικά όργανα γίνεται ενημέρωση φακέλου με τις παραπάνω εγκρίσεις.

 Περιτοίχιση με χρήση οποιουδήποτε υλικού μέχρι ύψους τριάμισι (3,5) μέτρων, γηπέδων σε εκτός σχεδίου περιοχές και σε οικισμούς που στερούνται σχέδιο πόλης, εντός των οποίων προβλέπεται η λειτουργία κέντρων κράτησης μεταναστών, κλειστών ελεγχόμενων δομών νήσων, κέντρων υποδοχής και ταυτοποίησης και δομών φιλοξενίας.

  εργασίες που απαιτούνται για την εγκατάσταση και λειτουργία Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) της υπ’ αρ. 114218/31.10.1997 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 1016), όπως προστατευτική περίφραξη του χώρου, διαμορφώσεις για την κυκλοφορία και την εξυπηρέτηση πρόσβασης των οχημάτων συμπεριλαμβανομένων και τυχόν απαιτούμενων αναλημματικών τοίχων, πετάσματα για αντιανεμική προστασία, τοποθέτηση προκατασκευασμένων οικίσκων (φυλάκιο/κτίριο προσωπικού),καθώς και τα απαραίτητα δίκτυα υποδομής για τη λειτουργία του σταθμού και την αντιμετώπιση περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

  1. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μπορεί να συμπληρώνονται ή να τροποποιούνται οι εργασίες για τις οποίες δεν απαιτείται η έκδοση άδειας ή η έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας.